γυνή

γυνή, γυναικός
Grammatical information: f.
Meaning: `wife, woman' (Il.),
Other forms: Boeot. βανά (Corinn.), pl. βανῆκας γυναῖκας H.; Cypr. *βονα does not exist (Masson, Inscr, chypr. 1961, 298). Voc. γύναι from *γυναικ, see Schwyzer 582f. The stem γυν-αικ- prob. from adj. *gʷneh₂-iko- (Szemerényi, AION 2 (1960) 13-30; against Lejeune, Rev. ét. anc. 63 (1961) 435).
Dialectal forms: Myc. kunaja \/gunai-a\/.
Compounds: On the forms of γυνή as second member ἄ- ἀνδρό- κατά- μισό- φιλόγυνος, ἀ- ἡμι- καλλι- ὀρσι- φιλογύναιξ, ἀγύναικος, ἀ- ἡμι- κακο- κατα- μισο- πολυ- φιλογύναιος, ἀ- ἀνδρο- μισο- νεο- πολυ- φιλογύνης Sommer Nominalkomp. 62f. Exceptional γύν-ανδρος `hermaphrodite', and γυναι-μανής (Il.). Survey DELG.
Derivatives: Diminut. γυναικάριον (Diokl. Com.), γυναίκιον (Longos), γυναικίσκιον παιδίσκιον H. - γυναικίας m. `womanish man' (Eup.; as νεανίας); γυναικωνῖτις `womens room' (Lys.; s. Redard Les noms grecs en -της 110), rare γυναικών (X., as ἀνδρών). - Adj. γυναικήϊος, -εῖος (Od.; as ἀνδρήϊος, -εῖος), γυναικικός (Arist.; as ἀνδρικός), γυναικώδης (Plb.: ἀνδρώδης), γυναικηρός (Diokl. Com.; after πονηρός etc.). - Denom. γυναικίζω, -ομαι `behave like a woman' (Ion.-Att.) with γυναίκισις (Ar.) and γυναικισμός (Plb.); γυναικόομαι, -όω `be, make womanish' (Hp.). - Not from γυναικ- γύννις, -ιδος `womanish man' and γύναιος (cf. δείλαιος), γύναιον `woman'.
Origin: IE [Indo-European] [473] *gʷen-h₂ `woman'
Etymology: Old word for `woman, wife'. Exact agreement in Skt. (Ved.) gnā́ `woman, goddess' (often disyll.), Av. gǝnā `woman'. With γυναι- agrees Arm. kanay- in plural kanay-k` (nom.) etc.; a -κ- also in Messap. gunakhai `γυναικί' (?), and NPhr. knaikan, knaiko. - Labiovelar also in Goth. qino (n-stem), OIr. ben (ā-stem) `woman', both \< *guen-. The full grade, in Greek replaced by the zero grade, seen in Arm. kin, OPr. genna, OCS žena, Skt. jáni-, Toch. A śäṃ B śana, OIr. ben. Zero grade in OIr. ban- (in comp.), gen. sg. mnā (\< *bnā-s). Lengthened grade in Goth. qens (i-stem) `woman'. Original paradigm proterodynmic h₂-stem gʷen-h₂ (seen in Skt. jáni-), gen. *gʷn-eh₂-s. - On μνάομαι `woo for one's bride' s.s.v.. - Full grade in βενέω, variant of βινέω acc. to De Lamberterie, RPh 65 (1991) 149-160?
Page in Frisk: 1,334-335

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • γυνή — woman fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυνή — η βλ. γυναίκα …   Dictionary of Greek

 • Γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἐστ’ οἰκίας. — γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἐστ’ οἰκίας. См. Хорошая жена юрт …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Γυνὴ δικαία τοῦ βίου σωτηρία. — γυνὴ δικαία τοῦ βίου σωτηρία. См. Хорошая жена юрт …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ὁ κόσμος ἐποντίζετο καὶ ἡ ἑμὴ γυνὴ ἐστολίζετο. — ὁ κόσμος ἐποντίζετο καὶ ἡ ἑμὴ γυνὴ ἐστολίζετο. См. По мне хоть трава не расти …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Λύχνου ἀρθέντος γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή. — См. Ночь матка все гладко! …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Θάλασσα καὶ πῦρ καὶ γυνὴ τρίτον κακόν. — См. От пожара, от потопа, от злой жены, Боже сохрани …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • γυναικοῖν — γυνή woman fem gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυναικί — γυνή woman fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυναικός — γυνή woman fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυναιξί — γυνή woman fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.